CHUONG TRINH HO TRO KHACH HANG SAU COVID19 GIAM GIA DICH VU THIET KE WEB NHU SAU

13/07/2024

GIAM GIA DICH VU THIET KE WEB HO TRO KHACH HANG, DOI TAC DO ANH HUONG COVID19

Kinh gui Quy khach hang, doanh nghiep, doi tac !


ApolloTech khuyen mai mua dich covid19



Loi dau tien


Cong ty Thiet ke web Apollo Technology Solutions cam on Quy Doanh nghiep da su dung dich vu va hop tac voi ApolloTech trong suot thoi gian qua. Dich COVID-19 bung phat anh huong toi moi mat doi song xa hoi toan cau noi chung va Viet Nam noi rieng. Ben canh nhung tac dong toi con nguoi, dich COVID-19 da va dang nhanh chong gay ra nhung gian doan trong kinh doanh, lam anh huong den hoat dong san xuat cua cac doanh nghiep ca nuoc, trong do co cac doanh nghiep dang la khach hang, doi tac, la ban cua ApolloTech. ApolloTech xin tran trong thong bao:

Tat ca cac dich vu Thiet ke web duoi day duoc giam 30% so voi bang gia niem yet:


Dac biet giam 30% cho dich vu Thiet ke web chuyen nghiep.

Thoi gian ap dung

Thoi gian ap dung nhung uu dai tren tu: ngay 8/7/2020 den ngay 30/7/2020

Tran trong.

Bo phan kinh doanh Apollo Technology Solutions.


Thong tin them: 

Huong dan dang ky GOI HO TRO COVID19 62 ngan ti danh cho Doanh Nghiep cua chinh phu

Share on