Design a teaching online web ApolloTech E-learning

23/05/2024

Design a teaching online web ApolloTech E-learning

Xem them : 

Designing an online teaching website to note what? 4 noted

Day hoc truc tuyen la xu huong phat trien cua cong nghe tu lau tren the gioi. Nhung moi chi 2 nam gan day moi pho bien va bung no o Viet Nam. Duoc danh gia la nganh cong nghiep nhieu ty do, ApolloTech khang dinh lday hoc truc tuyen hay thiet ke web day hoc truc tuyen se tro thanh mot trong nhung phuong phap day va hoc thiet yeu trong doi song hang ngay. Thiet ke web day hoc truc tuyen giai quyet da so cac van de nan giai hien nay la van nan ket xe va tiet kiem thoi gian, chi phi di lai cho moi nguoi.

Dich vu Thiet ke web day hoc truc tuyen chuyen nghiep ApolloTech E-learing:

Goi khoi dau- dap ung cac chuc nang co ban trong Thiet ke web day hoc truc tuyen

Thiet ke web day hoc truc tuyen 2

ApolloTech E-learning goi co ban danh cho giao vien, giang vien doc lap va nhom cac giao vien, giang vien muon lap mot website ban khoa hoc, bai giang online. ApolloTech E-learning giup ban thanh lap mot trung tam online nho. Toi gian cac chuc nang nhung van dam bao cac yeu cau thiet yeu cua mot Web day hoc truc tuyen chuyen nghiep. Toi gian chi phi, toi da hieu qua dam ung du nhu cau cho giang vien ( nhom giang vien ) va hoc vien duoc truyen, tiep thu kien thuc suon se.  

Goi chuyen nghiep - dap ung cac chuc nang co ban va nang cao trong Thiet ke web day hoc truc tuyenThiet ke web day hoc truc tuyen 3

ApolloTech E-learning goi chuyen nghiep phu hop voi cac trung tam offline, trung tam nhuong quyen muon kinh doanh them mang online. Giup cac trung tam khang dinh uy tin, thuong hieu cua minh. Ho tro marketting. Tao them doanh thu va chieu mo them hoc vien qua hinh thuc ban sach dien tu ( Ebook ), chieu sinh hoc vien hoc truc tuyen ( E-learning ). Tao cac ki thi thu, thi that online. De dang quan ly hoc luc cua hoc vien. Phu huynh hoc sinh cung co the danh gia va theo doi ket qua, tien do hoc tap. Trung tam cung co the gioi thieu, khang dinh chuyen mon cua cac giang vien qua kenh day hoc truc tuyen. 

Goi dac biet -  goi tuong tu cac website day hoc truc tuyen hang dau the gioi nhu Udemy.

Thiet ke web day hoc truc tuyen

 ApolloTech E-learning goi dac biet giup khach hang tao ra mot he sinh thai ma o do cho phep cac trung tam dao tao ben thu 3 dang video, khoa hoc va tu quan ly thu chi/ loi nhuan co duoc qua viec ban khoa hoc. Tuong tu web day hoc truc tuyen lon nhat the gioi hien nay la Udemy.

Cau thanh mot trung tam day va hoc truc tuyen cho tat ca cac trung tam cac giang vien va hoc vien tren toan Viet Nam ( the gioi ) co co hoi trao doi, tiep xuc voi nhau. Tuong tu nhu cac hinh thuc san thuong mai dien tu.  


Luu y:

Tat ca cac goi dich vu Thiet ke web day hoc truc tuyen tai ApolloTech tren deu bao gom cac tinh nang toi uu sau:

Thiet ke web day hoc truc tuyen

  1. Quan tri hoc tap: Quan ly, kiem tra tien trinh hoc tap, hoc luc cua hoc vien mot cach de dang.
  2. Kinh doanh bai giang, khoa hoc: Giup thuong mai kien thuc ( kinh doanh kien thuc ), ban bai giang qua mang de dang.
  3. Nghiem cam sao chep va tai xuong bai giang khi chua thanh toan hoc phi.
  4. Tich hop the thong admin thong ke quan ly, cham diem tu dong. Giao vien va hoc vien de dang theo doi va danh gia qua trinh day va hoc. 

Xem them: 

  1. Thiet ke web Portal
  2. Thiet ke web ban hang chuan seo
  3. Thiet ke web o to
  4. Thiet ke web ban hang
Tags:

Share on